Przeglądy Budowlane - okresowa kontrola budowlana, okresowa kontrola obiektów budowlanych
Oferta

Przeglądy budowlane wykonywane przez nasz Zespół Rzeczoznawców Budowlanych są wykonywane zgodnie z:

Ustawa Prawo Budowlane:

art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych obiektu i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, wymagane uprawnienia budowlane sanitarne
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wymagane uprawnienia gr. 3 E i D, lub uprawienia budowlane w odpowiedniej specjalności (kontrola inst. gazowych), uprawnienia mistrza kominiarskiego (w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych) oraz uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności (np. uprawienia konstrukcyjno – budowlane) w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych (np. uprawienia budowlane sanitarne).

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

 1. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych budynku i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)

 2. kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; wymagane uprawnienia gr. 1 E i D, lub uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków: wymagane uprawnienia analogicznie z ust. 1 pkt. 1

 1. o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
 2. o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej Dz.U. Poz. 1200:

art. 23 ust. 1 Właściciel, lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 1. a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
 2. b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
 3. c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW

art. 24 ust.1 Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która posiada:

1) uprawienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Informacje dodatkowe

 1. w trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli

Nasz zespół może wykonać dla państwa przeglądy:

 • ogólnobudowlane (budowlane i sanitarne)
 • instalacji wentylacji (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej) wraz z pomiarami wydajności
 • urządzeń służących ochronie środowiska
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
 • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
 • w zakresie sprawdzenia stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów
 • w zakresie oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych
 • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

Terminy:

W związku z bardzo dużą ilością wykonywanych kontroli obiektów od 2004 roku istnieje System Komputerowy Rady FSNT NOT w Białymstoku monitorujący daty kolejnych przeglądów, posiadający archiwum protokołów w wersji elektronicznej, oraz historie fotograficzną usterek. Baza ta pozwala na coroczną szczegółową kontrolę sprawdzanego obiektu wraz z porównaniem fotograficznym historii obiektu (naprawy jego uszkodzeń i ich jakości, jak i zmiany stanu technicznego w przeciągu ostatnich lat). System komputerowy informuje nas o kolejnych datach kontroli i w związku z tym to nasz zespół dba o terminowe wykonywanie przeglądów i protokołów przed upływem końca ich ważności. Każdy z protokołów posiada obszerną dokumentację fotograficzną (w zależności od stanu technicznego budynku od 10, do nawet 200 zdjęć / obiekt poddany kontroli)

Kompetencje:

Ilości wykonywanych przeglądów ogólnobudowlanych

2004 – 2022 – w tym okresie skontrolowaliśmy kilkanaście tysięcy obiektów na terenie całego kraju, oraz poza jego granicami

Współpraca:

stan na koniec 2022 współpracujemy stale z ponad tysiącem firm na terenie kraju, oraz placówkami i filiami, oraz instytucjami poza granicami Polski

Wszystkie przeglądy budowlane wykonywane są przez Rzeczoznawców Budowlanych posiadających uprawnienia państwowe w niezbędnym zakresie, oraz dodatkowo tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego

Zasady Współpracy:

Pracujemy dla Klientów Indywidualnych oraz sieciowych, których obiekty oraz budynki zlokalizowane są na terenie całego Kraju. Prowadzimy szkolenia oraz pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książek obiektów budowlanych. Naszym Klientom oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów oraz dbaniem o terminowe wykonywanie przeglądów okresowej kontroli.


loga
Aleksander de Silva, Białystok, NOT, Przeglady Budowlane i orzeczenia techniczne, opinie i oceny techniczne, nadzory inwestorskie, przeglądy obiektów budowlanych, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kontrole budów, projekty remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, ekspertyzy. Rzeczoznawstwo i obsługa inwestycji.