Przeglądy Budowlane - okresowa kontrola budowlana, okresowa kontrola obiektów budowlanych
Akty prawne
.pdf Ustawa Prawo Budowlane.
.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego.

loga
Aleksander de Silva, Białystok, NOT, Przeglady Budowlane i orzeczenia techniczne, opinie i oceny techniczne, nadzory inwestorskie, przeglądy obiektów budowlanych, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kontrole budów, projekty remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, ekspertyzy. Rzeczoznawstwo i obsługa inwestycji.